Standard salgs- og leveringsbetingelser for Powersource AS

Generelle bestemmelser

Disse salgsbetingelser vil være gjeldende ved alt salg fra PowerSource – heretter kalt selger.  

For våre arbeider og leveranser gjelder NS 8409:2008 som sammen med tilbudsbrev, standard slags- og leveringsbetingelser utgjør vårt komplette tilbud. Salgsbetingelsene gjelder foran alle andre betingelser, dersom ikke annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt.

Tilbud

Prisene er gyldig i 1 måned fra tilbudsdato dersom ikke annet er oppgitt. Alle priser er enhetspriser i NOK eks. mva., der ikke annet er spesifisert. Alle priser forutsetter tilbudets totale kvantum i en leveranse.

Leveransens omfang

Leveransen omfatter utstyr spesifisert i tilbud eller kontrakt. Montering, test og idriftsettelse er ikke inkludert i leveransen med mindre dette er spesifisert i tilbud, kontrakt eller ordrebekreftelse.

Ordrebekreftelse

Kunden er ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen. Dersom kunden har innsigelser ovenfor ordrebekreftelse, må dette varsles selger innen 24 timer. Dersom innsigelser ikke fremsettes innen gitt tid har kunden akseptert ordrebekreftelsen. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for selger dersom disse blir gjentatt skriftlig.

Dersom ordrebekreftelsen avviker fra salgs- og leveringsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som gjelder.

Levering / Forsendelse

Levering er FCA lager selger.

Forsendelse skjer med transportmidler som, hvis ikke annet er avtalt, ordnes av selger. Kjøperen skal sørge for at gaffeltruck er tilrettelagt på leveringsstedet og eller nødvendig stille tilgjengelig losseredskap.

Kunden skal gi skriftlig beskjed i god tid dersom transporten ikke kan gjennomføres slik selger har angitt. Kunden skal underrette selger om når transporten kan gjennomføres.

Leveringstidspunkt

Levering skjer i henhold til det angitte tidspunkt på ordrebekreftelsen.

Det tas forbehold om force majeure, lockout, transporthindringer, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, og forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av varen, streik og andre hindringer som selger ikke råder over. Råvaremangel og leveringssvikt fra selger sine leverandører fritar også selger for ansvar.

Forsinkelser berettiger ikke kjøper til å heve kjøpet. Uansett hva som måtte være anført i avtalen regnes leveringstid alltid fra det tidspunkt hvor selger har bekreftet ordren.

Dersom utsettelse skjer på grunn av kjøper, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Beløpet belastes med 1,2 % rente pr. påbegynt måned utover avtalt kreditt.

Levering

Levering skjer til bekreftet leveringsadresse. Kjøper er ansvarlig for at den valgte transport kan kjøre fram til lossested på en forsvarlig måte. Ventetid og unødig forlengelse av lossetid debiteres kjøper. Kjøper er ansvarlig for at det er personale på stedet ved levering og evt. hjelp til lossingen.

Fraktomkostninger

Kjøper skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet.

NB: kvittering uten anmerking for mottakelse av skadede varer, innebærer at retten til reklamasjon faller bort. Ved skjulte fraktskader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart eller senest 7 dager etter levering, og alltid før montering og eventuell behandling. Reklamasjoner, som er vårt ansvar, vil vi benytte retten til å utbedre eller erstatte med nytt produkt. Erstatning kan aldri overstige varens pris.

Betalingsbetingelser

Netto per 20 dager om ikke annet er avtalt. Leverte varer er selgers eiendom inntil hele fakturabeløpet er innbetalt, og har salgspant i de leverte varer.

Garanti

Produkter omsatt av selger har ett års garantitid. Selger forvalter garantibestemmelsene ovenfor de ulike produsentene, garantiavtalen vil dermed være avhengig av produsent. Garantitiden kan utvides ved inngåelse av serviceavtale etter nærmere vilkår.

En garanti er en avtale mellom kjøper og selger/produsent. Selger tar på seg ansvaret med å reparere eller erstatte varen på nærmere satte vilkår, dersom det går i stykker uten at det skyldes uforsvarlig bruk innenfor den gitte tidsperioden. Garantiansvar kan aldri overstige varens pris.

Reklamasjon

Reklamasjon er i henhold til Kjøpsloven ved feil eller mangler. For produkter fra selger er rettigheten begrenset inntil 2 år etter overtakelse. Reklamasjonsrettighet gjelder ikke batterier.

Dersom det ved leveranse foreligger en mangel ved våre produkter skal det reklameres skriftlig, snarest, og senest 14 dager etter at mangel/feil oppdages. Dersom det ikke reklameres i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Selger vil fakturere sine kostnader ved uberettiget reklamasjon.

Reklamasjonsretten bortfaller dersom:

·         Monteringen og bruk ikke er i henhold til spesifikasjon.

·         Varer ikke er oppbevart tørt og sikkert.

·         Varer med skade eller feil blir montert, før besiktigelse og evt. utbedring er utført.

Aksepterte reklamasjoner vil enten bli utbedret, erstattet med nytt produkt eller innrømmet et prisavslag. Reklamasjonen kan aldri overstige varens pris.

Tvist etter denne avtale behandles etter Norsk lov i selgers verneting. Tvister behandles ved voldgift der partene oppnevner hver sin voldgiftsmann som i fellesskap oppnevner byrettsjustitiarius i Askim som oppmann. Disse avgjør saken etter maks to skriftlige innlegg fra hver av partene, og innen 1 måned. Vilkårene gjelder i alle kjøp, men viker for forbrukerkjøpsloven der motstrid foreligger, og der loven er ufravikelig.

Produktansvar

Produktansvar er et rettslig erstatningsansvar selger har for skader som voldes av omsatte produkter.

Selger er ikke ansvarlig for følgeskader, skade, driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap forvoldt av det solgte produktet.

De nevnte begrensninger i selger sitt ansvar gjelder ikke hvis firmaet har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

Dersom tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar, i henhold til ovennevnte punkt, skal denne parten straks underrette den andre om dette. Selger og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det solgte.